Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť Marketing Technologies s.r.o. so sídlom Bidovce 148, 044 45 Bidovce, IČO: 50939041, DIČ: 2120536660, spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo:  41687/V (ďalej aj ako „ Prevádzkovateľ “) je výhradne oprávnená ponúkať inzertný a reklamný priestor na internetovej doméne www.eujobs.sk (ďalej aj ako „Webstránka“)

 

 1. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Marketing Technologies s.r.o. (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a tretími osobami pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa na webstránke www.eujobs.sk. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzatvorených medzi Prevádzkovateľom a Zamestnávateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov poskytovaných Služieb.
 2. Pojmom Služby sa rozumejú plnenia podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa zverejnených na webstránke.

 

 1. Prevádzkovateľ webstránky nie je sprostredkovateľom zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1 .

 

II. Služby pre Záujemcov o prácu

 

 1. Záujemcom o prácu (ďalej aj ako „Záujemcom“) je fyzická osoba, ktorá si hľadá prácu pomocou služieb uverejnených na Webstránke. Všetky služby pre uchádzačov o zamestnanie sú a vždy budú bezplatné.
 2. Poskytujeme tieto služby záujemcom o prácu:
  • Vytvorenie online životopisu a jeho zaradenie do databázy Životopisov, následne jeho zverejnenie len ak vo Vašom profile je zaškrtnuté zverejnenie Životopisu Zamestnávateľom prostredníctvom počítačovej siete
  • Možnosť vyradiť sprístupnenie Vášho životopisu v zozname registrovaných spoločností = Profil, Blokovať Spoločnosti
  • E-mail notifikácia na pracovné ponuky s možnosťou nastavenia frekvencie = každý deň, týždeň, 2 týždne, mesiac = Profil, E-mailový Job Upozorňovač
  • Možnosť porovnania ponúk, pridanie do obľúbených = Profil, na Porovnanie
  • Priehľadné spravovanie Vašich Reakcií = Profil, Reakcie
  • iné Služby zverejnené podľa aktuálnej ponuky Služieb

 

Inteligentné vyhľadávanie zahŕňa:

Zobrazenie pracovnej ponuky cez mapu Bing

 

Filtrácia podľa:

 • Pracovnej pozície
 • Kategórie
 • Lokality
 • Hrubej mzdy
 • Jazykových znalostí
 • Úväzku
 • Podľa počtu odpracovaných rokov
 • Podľa nástupu na pracovnú ponuku
 • Podľa pracovnej oblasti
 1. Záujemca sa registruje formou registračného formulára kliknutím na tlačidlo „Registrovať sa“ vyplnením údajov – prihlasovacie meno, E-mail, Heslo, zvolením „som záujemca, hľadám si prácu“, vyplnením captcha viď Google podmienky https://policies.google.com/terms?hl=sk, https://policies.google.com/privacy?hl=sk a následným kliknutím na tlačidlo „Registrovať sa“
 2. Záujemca sa prihlasuje cez prihlasovací formulár kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť sa“ vyplnením údajov – E-mail, Heslo, a následným kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť sa“
 3. Záujemca sprístupňuje svoje osobné údaje viď. Ochrana Osobných Údajov
 4. Vaše osobné údaje rešpektujeme so všetkou vážnosťou, v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať cez náš email: help@eujobs.sk

      Práva a povinnosti Záujemcu o prácu

 1. Záujemca o zamestnanie čestne vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé, správne, úplné, aktuálne nie sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky a poskytol ich na webstránke www.eujobs.sk dobrovoľne na obdobie 3 rokov pre prevádzkovateľa stránky a všetky registrované spoločnosti, po tomto období budú automaticky zmazané, použité budú len na štatistické účely..
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený kontaktovať všetkých registrovaných záujemcov či už telefonicky, e-mailom, sms správou vo veci overenia poskytnutých údajov, vo veci aktualizácií, vylepšení týkajúcich sa Webstránky.
 3. Záujemcovi budú doručované E-mailové správy, notifikačné správy formou E-mailu výlučne z portálu www.eujobs.sk
 1. Záujemca má kedykoľvek možnosť svoj registrovaný účet natrvalo zmazať = Profil, Vymazať účet, kedy dôjde ku kompletnému zmazaniu poskytnutých údajov, tento krok je však nevratný!

 

III. Služby pre Zamestnávateľov

 1. Zamestnávateľom je fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala online na Webstránke, ktorá pri registrácii zaklikla v registračnom formulári „Som zamestnávateľ, hľadám zamestnancov“ zaškrtne súhlasím s „Podmienkami používania“
 2. Každý Zamestnávateľ je povinný svoje prihlasovacie údaje chrániť pred zneužitím a odcudzením, Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za konanie registrovaných Zamestnávateľov. V prípade spracovania osobných údajov je povinný zaobchádzať s nimi podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov vrátane zmien a Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 3. Zamestnávateľ objednáva konkrétny „Balík Služieb“ kliknutím v svojom Profile na „Balíky Služieb“  zvolením konkrétneho balíka, vyplnením údajov v objednávkovom formulári, odsúhlasením Všeobecných Obchodných Podmienok. Po objednaní konkrétneho Balíka Služieb príde na email uvedený Zamestnávateľom v objednávkovom formulári email s potvrdením Objednávky vrátane údajov na úhradu bankovým prevodom. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH, faktúry preposielame len po pripísaní finančných podmienok na účet Prevádzkovateľa. Po úhrade dôjde k aktivácii Balíka do 24 hod od úhrady Objednávky.
 4. Zamestnávateľ nemá nárok na vrátenie pomernej časti ceny za nevyužité Služby.
 5. Zamestnávateľ môže Objednávku zrušiť výlučne písomnou formou odoslaním vyplneného, podpísaného formulára viď. „formulár na odstúpenie od zmluvy“ na adresu Prevádzkovateľa portálu www.eujobs.sk , Bidovce 148, 044 45 Bidovce a tiež e-mailom odoslaným na help@eujobs.sk informovať o zámere zrušiť objednávku
 6. Zamestnávateľ berie na vedomie že aktiváciou príslušného Balíka Služieb dôjde k deaktivácii pôvodného aktívneho Balíka Služieb, tento krok je nevratný.
 7. Zamestnávateľa môže kedykoľvek kontaktovať Prevádzkovateľ z dôvodu kontroly spoločnosti a ňou zverejnených pracovných ponúk, v prípade porušenia zákonov SR, budú inzeráty odstúpené Polícii SR, máme vážny záujem držať v databáze len seriózne spoločnosti ponúkajúce serióznu prácu v rámci EÚ.
 8. Zamestnávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia v zmysle § 62 ods. 6 zákona č. 5/2004 zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 9. Poskytujeme tieto služby Zamestnávateľom:
  • Vytvorenie online pracovnej ponuky vrátane SEO štandardu
  • Prístup do Databázy Online Životopisov podľa zvoleného Balíka Služieb
  • Inteligentné vyhľadávanie v Databáze Životopisov podľa – očakávanej pozície záujemcu o prácu, job kategórie, job lokality, jazykových znalostí, vodičského preukazu, vzdialenosti
  • Pracovná ponuka zverejnená viď. Balík Služieb s údajom – úväzok, lokalita, hrubá mzda Eur/mesiac, jazykové znalosti, prax roky, pracovná kategória, pracovná pozícia, presná adresa práce zobrazená tiež cez mapu Bing
  • Možnosť Porovnania životopisov
  • Prehľadné Reakcie – odsúhlasenie a zamietnutie uchádzača priamo v Profile = Profil, Reakcie
  • Možnosť nastaviť „Životopis Upozorňovač“ s periodicitou deň, týždeň, 2 týždne, mesiac
  • v Profile = Navrhované Životopisy sa zobrazujú Životopisy, kde nájde zhodu s Vami ponúkanou pracovnou pozíciou a Životopismi v Online Databáze a to AUTOMATICKY, bez nutnosti ručného zdĺhavého hľadania
  • Zobrazenie pracovných ponúk je vrátane presnej adresy, pričom sa Záujemcom zobrazujú vyfiltrované ponuky priamo na mape sveta, čo rapídne zefektívňuje záujem Záujemcov o prácu a ich zacielenie na Vami zverejnenú ponuku
  • Automatická e-mailová notifikácia na exspiráciu balíka služieb 3 dni vopred
  • Automatické postovanie nových ponúk na našej Facebook stránke

IV. Cena za Služby pre Zamestnávateľov

 

 1. Cena za Služby poskytovaných Prevádzkovateľom je stanovená podľa Cenníka platného v čase doručenia objednávky. Ceny uvedené v Cenníku sú bez DPH, Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť Cenník, pričom znenie platného Cenníka je vždy zverejnené na Webstránke.
 3. Prevádzkovateľ vystavuje Elektronickú faktúru za Objednané Služby na základe uhradenej Objednávky na bankový účet Prevádzkovateľa až po pripísaní finančných prostriedkov. Elektronická faktúra je doručovaná na E-mailovú adresu Zamestnávateľa, ktorá bola ním uvedená v Objednávkovom formulári, za ktorej funkčnosť plne zodpovedá ( berie na vedomie tiež kontrolu svojho priečinku SPAM v jeho E-mailovom účte ).
 4. Ak Zamestnávateľ neuhradí faktúru za poskytované Služby riadne a včas, Poskytovateľ je oprávnený účtovať Zamestnávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a poskytovanie Služieb dočasne pozastaviť až do doby úplného vyrovnania všetkých splatných záväzkov Zamestnávateľa.
 5. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada na bankový účet prevádzkovateľa vrátane Variabilného symbolu, ktorý je číslo objednávky, ( pokiaľ tento údaj chýba nevieme identifikovať od koho platba pochádza! )

V. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Zamestnávateľa

 

 1. Prevádzkovateľ nevykonáva činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť poskytnutých údajov od Zamestnávateľa a nenesie zodpovednosť za priame či nepriame škody spôsobené používaním webstránky.
 3. Prevádzkovateľ nezaručuje Zamestnávateľovi nájdenie vhodného kandidáta a jeho zotrvanie v pracovnom pomere, ani za čas, prípadne škody ktoré mu môžu vzniknúť údajmi zverejnenými Záujemcami o zamestnanie.

VI. Reklamácie

 1. Zamestnávateľ je oprávnený reklamovať Chybu, ktorá sa vyskytla na webovej stránke Prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie najme nefunkčnosť Služieb uvedených v Objednávke po dobu najmenej 24 hod.
 2. Zamestnávateľ je povinný o Chybe informovať Prevádzkovateľa bezodkladne a to e-mailom odoslaným na help@eujobs.sk alebo telefonicky na číslo 0903 678 444.
 3. Lehota na uplatnenie reklamácie je 14 dní odo dňa nahlásenia chyby Prevádzkovateľovi.

 

VII. Ochrana Osobných údajov

Osobné údaje spracúvame podľa https://eujobs.sk/ochrana-osobnych-udajov/

 

VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, resp. doplnenie týchto Všeobecných Obchodných Podmienok (ďalej ako „VOP“). Aktuálne znenie VOP je zverejnené na Webstránke vrátane dátumu zverejnenia, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť.
 2. Súčasťou právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom, Zamestnávateľom a Záujemcom o zamestnanie sú vždy VOP v platnom znení.
 3. V prípade rozporu medzi ustanoveniami VOP a dohody, prednosť majú odchýlne dojednania v dohode. Pôsobnosť VOP alebo ích časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou zmluvných strán. Právne vzťahy neupravené v dohode a VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 4. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) dohodli, že vzťahy, ktoré vznikli na základe objednávky alebo dohody sa spravujú Obchodným zákonníkom.
 5. Tieto Všeobecné Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 13.10.2020

 

www.eujobs.sk

Moderný inzertný portál kde nájdete množstvo pracovných ponúk z celej Európskej Únie.

O nás

Sprache

German DE Slovak SK

Kontakt

Eujobs.sk

Inzercia pracovných ponúk
Bidovce 148, 044 45 Bidovce, Slovensko
help@eujobs.sk
https://eujobs.sk